دبیرخانه دائمی

سازمان...
وزارت صمت
همکاری در رویدادهای حوزه تولید و برند
وزارت امور خارجه
همکاری در آموزش مذاکره بین الملل
اتاق بازرگانی تهران
برگزاری نشست های دیپلماسی اقتصادی 
وزارت کشور
همکاری در تهیه گزارش عملکرد دولت

سال تجربه

12

+

ما که هستیم

موسسه مطالعات اقتصاد خلیج فارس

در آشفته بازار برگزاری همایش­ ها و سمینارهایی با صفات تفضیلی و با عناوینی همچون "ترین­ های صنعت، اقتصاد، مدیریت و ..." در فضای اقتصادی کشور و باهدف ایجاد رسانه ­ای اصیل و معتبر برای نمایش دستاوردهای بنگاه ­ها و برندهای برتر کشور و تجلیل از ایشان در راستای بندهای 20 و  21 سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در سال 1396 به همت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و با همراهی کمیسیون ویژه  اصل 44 و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی و پس از اخذ مجوزهای لازم دبیرخانه دائمی جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)  به شماره ثبت 327371 توسط موسسه مطالعات اقتصاد خلیج­ فارس فعالیت خود را آغاز نمود و با یک سال وقفه به علت پاندمی کرونا در چهار دوره متوالی توانست به معرفی آخرین توانمندی­ های سازمان­ ها و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور بپردازد.​​​​​​​

دانشگاه تهران
​​​​​​​همکاری در آموزش 
مدیریت و حکمرانی
وزارت فرهنگ و ارشاد
آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

برخی تجارب موسسه

سال تجربه

12

در این سالها به خوبی آموخته ایم که برگزاری یک رویداد فاخر و معتبر ملی و بین المللی چه الزاماتی دارد

رویداد موفق

53

با همکاری نهادهای ملی و بین المللی و سازمانهای خصوصی و دولتی موفق به برگزاری بیش از 50 رویداد شده ایم 

تفاهم همکاری

32

تخصص ما در برگزاری فاخر رویدادها و ارتباط موثر با برندهای اقتصادی سبب توافق ما با متولیان اقتصادی بوده است

شریک راهبردی

18

نگاه ما تلاش بر بهره مندی از ظرفیت علمی و حاکمیتی متولیان اقتصاد و صنعت در پیشبرد اهداف موسسه است

ما در کار خودمان متخصص‌ترین هستیم

ما باور داریم مدیران و کارآفرینان ایرانی باید جایی قدم بگدارند که شایسته گام های ایشان باشد.

ما را بیشتر بشناسید

موسسه مطالعات اقتصاد خلیج ­فارس به شماره ثبت ۴۰۳۶۵ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۶۳۴۰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﯾﺰی، ﺑﺮﮔﺰاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ­ای روﯾﺪادﻫﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻢ آوردن ﺻﺎﺣﺐ­ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه راه‌­اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
​​​​​​​ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری  ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ واﺷﺨﺎص، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی­ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﭼﺎﻟﺶ­ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ​​​​​​​.

چرا ما

چرا ما انتخاب شدیم؟

جشنواره ملی حـاتـم با شماره ثبت 327371 در 4 دوره اخیر به همت موسسه مطالعات اقتصاد خلیج ­فارس به عنوان دبیرخانه اجرایی و دائمی با حداکثر کیفیت ممکن برگزار شده است..
این موسسه به عنوان مجموعه ­ای دانش بنیان و پیشرو در انجام مطالعات و پژوهش های صنعتی و اقتصادی تا کنون توانسته است در برگزاری رویدادهای ملی با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار موفق عمل نماید و تجربه همکاری با دولت، مجلس، مراکز علمی و بسیار ی از تشکل های معتبر را در کارنامه خود دارد.

دیدگاه همراهان ما

رویدادهای ما چگونه است